Oxalis

Oxalis perennans – Native Sorrel
*Oxalis pes-caprae – Soursob Declared
Oxalis radicosa – Downy Native Sorrel